Ga naar hoofdinhoud

Natuurorganisaties

Ons klimaat verandert de natuur

Uitsterven van diersoorten, omgewaaide bomen, heide- en bosbranden, de eikenprocessierups en schade aan natuur en landbouw door extreem droge zomers. Het klimaat verandert en de effecten raken onze natuur.

Dat vraagt om aanpassing. Iedereen kan hier iets aan bijdragen. Tegen welke gevolgen loopt u aan als natuurorganisatie? Welke oplossingen zijn er om beter met de klimaatverandering om te kunnen gaan in onze natuurgebieden?

Effecten van klimaatverandering op de natuur

Stortbuien, extreme droogte, hittestress en wateroverlast zijn het ‘nieuwe normaal’.  In de klimaatatlas hebben we in kaart gebracht welke effecten we kunnen verwachten.

De verantwoordelijkheid om ons aan te passen aan de effecten ligt niet alleen bij specialisten op het gebied van water, riolering, stedenbouw, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Ook natuurorganisaties zullen hun kennis moeten vergroten en zich steeds vaker moeten aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Samen kunnen we in gesprek om risico’s af te wegen en maatregelen te verkennen.

Doe de
klimaatcheck!

Het klimaat verandert. Steeds vaker is er extreme hitte, droogte of regenval. Bent u benieuwd naar de mogelijke effecten hiervan in uw eigen omgeving? Vul uw postcode in en bekijk de kaart.

Praat en denk mee!

Uw inbreng is dus erg belangrijk. Welke oplossingen zijn er mogelijk om ons aan te passen aan de klimaateffecten? Praat en denk mee met uw eigen gemeente, waterschap of provincie. Kijk op de website van de deelnemende partijen voor actuele bijeenkomsten en lopende projecten.

Welke effecten op de natuur zijn te verwachten ?

Verschuiven leefgebieden en toename ziekte en plagen

Klimaatverandering leidt tot veranderingen van de leefgebieden voor planten en dieren. Hierdoor verandert de verspreiding en dichtheid van planten en dieren. Dit heeft een effect op de natuur en op de opbrengst van landbouwgewassen. Er komen soorten bij en er verdwijnen ook soorten. Welke gevolgen dit heeft voor ziekte en plagen is moeilijk te voorspellen. Een actueel voorbeeld is de aanwezigheid van teken waardoor de besmetting met de Lyme-bacterie toeneemt. Andere voorbeelden zijn de processierups en de tijgermug die mediterrane en tropische ziektes kan dragen. 

Verandering waterkwaliteit

Afname van de waterkwaliteit wordt veroorzaakt door een aantal veranderingen in het klimaat. Door extreme buien komt er meer rioolwater in het watersysteem en zal er ook meer vervuiling of voedingsstoffen afspoelen naar het watersysteem. Door langdurige droogte is er minder verdunning waardoor de concentratie aan vervuiling zal toenemen. Verder zal de temperatuur van het water stijgen.

Al deze effecten bij elkaar zorgen voor een toename van de  groei van planten en dierenpopulaties  in de watergangen, waardoor de kans op plagen toeneemt. Denk hierbij aan blauwalgen, botulisme. Ook vergroot de kans op verspreiding van ziektes als rioolwater op straat of in de watergangen terecht komt.

Bodemdaling

Veen dat in aanraking komt met de buitenlucht, vergaat langzaam. Dat heet oxideren. De veenlaag wordt steeds dunner. In een enkel geval kan de bodem hierdoor dalen. Door toenemende droogte komen steeds meer en sneller veenlagen in aanraking met de buitenlucht, waardoor de bodem sneller daalt. Bodemdaling brengt veranderingen teweeg in de waterhuishouding, wat weer effect heeft op natuur en landbouw. Lees hier meer over bodemdaling door droogte.

Natuurbranden

Een toename van droge en warme zomers leidt tot een toename van de natuurbranden. Gewassen en gebouwen kunnen hierdoor worden verwoest en wegen zijn vaker gestremd. In bosgebieden met bebouwing neemt de kans op slachtoffers toe.

Vrije tijdsbesteding

Het weer heeft een directe invloed op de vrije tijdsbesteding. Met droog en warm weer trekken mensen er sneller op uit. De verwachting is vrije tijdsbesteding in de buitenlucht zal toenemen en dat ook het toerisme van mensen van buiten de regio neemt toe zal nemen. Natuur- en recreatiegebieden en buitenevenementen worden meer bezocht.

Er is ook een toename van veiligheidsrisico’s omdat de kans op hitte of ander extreem weer toe neemt. Voorbeelden zijn uitdroging bij (avond-)vierdaagse of wegwaaien van festivaltenten. Ook zal extreme hitte zorgen voor een afname van de vrije tijdsbesteding in de open lucht gedurende een deel van de zomer.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent