Ga naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Klimaatatlas

Wat is de klimaatatlas?

De klimaatatlas is een atlas die is opgebouwd uit verschillende kaarten die de mogelijke klimaateffecten op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in Zuidoost-Drenthe en het Overijsselse Vechtdal weergeven. De klimaatatlas velt geen oordeel, maar brengt mogelijke kwetsbaarheden in beeld. Aan de hand van de klimaatatlas worden, samen met inwoners, overheid, ondernemers en andere belanghebbenden, gesproken over prioriteitstelling ten aanzien van mogelijke te nemen maatregelen.

Waarom is de klimaatatlas gemaakt?

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 is gezamenlijk door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Daarin is ook opgenomen dat alle partijen uiterlijk in 2019 in hun gebied een klimaatatlas laten samenstellen die de kwetsbaarheden voor weersextremen in beeld brengt. Hierbij gaat het de risico’s op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Deze analyse wordt iedere zes jaar opnieuw uitgevoerd.

Hoe groot is de kans dat het beeld op de klimaatatlas werkelijkheid wordt?

De klimaatatlas is een modelberekening, gemaakt op basis van verwachte weerextremen in 2050. Een modelberekening geeft een inschatting van de werkelijkheid zoals we dat op dit moment kunnen berekenen. Dit zijn effecten die in 2050 zouden kunnen optreden, maar het kan ook al volgende week zijn. U kunt het het beste vergelijken met het weerbericht. Weerkundigen werken ook met modellen. Een weersvoorspelling komt echter niet altijd uit. Bij een voorspelling van regen is het geen verkeerd idee om je paraplu mee te nemen.

Wateroverlast

Ik herken in de praktijk niets van de weergegeven situatie rondom mijn huis, hoe kan dat?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u de situatie, zoals weergegeven op de kaart, niet herkent in de dagelijkse praktijk. De klimaatatlas is een modelberekening die een inschatting maakt van de werkelijkheid. Details in de ligging of inrichting van uw omgeving kunnen maken dat effecten in de praktijk anders zijn. Wel of geen verkeersdrempel in de weg kan maken dat bijvoorbeeld water anders stroomt. Het kan natuurlijk ook zijn dat de zware buien die in het model zijn doorgerekend in uw directe omgeving nog niet zijn voorgekomen.

Hoe kunnen jullie op straatniveau de kwetsbaarheden meten?

Met behulp van speciale software kunnen waterberekeningen gedaan worden tot op zeer lokaal niveau. Deze berekeningen zijn onder meer gebaseerd op een redelijk gedetailleerde hoogtekaart. Deze software is speciaal ontwikkeld voor waterbeheer en kan gecombineerd worden met verschillende andere kaarten zoals kaarten die hittestress weergeven of bodemdaling inzichtelijk maken. De klimaatatlas is een combinatie van verschillende kaarten waardoor er zeer gerichte uitkomsten kunnen worden getoond.

Hoe kan het dat de ene kant van mijn straat blauw kleurt, maar de andere kant niet?

Het kan goed zijn dat uw straat aan de ene kant lager ligt dan aan de andere kant. Als het water over de weg naar het laagste punt kan stromen, dan zie je dat terug op de kaart.

Kan de kleur van mijn perceel gewijzigd worden?

De klimaatatlas laat het effect zien bij, een mogelijke toekomstige, hevige regenbui (uitgaande van klimaatverandering in 2050). De effecten zijn berekend op basis van een model. Het model kan niet worden bijgesteld op individueel perceelsniveau.  

Hoe kunnen jullie op huisniveau de kwetsbaarheden meten?

De weergave in de kaarten is niet gebaseerd op metingen. De kaarten zijn tot stand gekomen op basis van door het KNMI verwachte piekbuien en maaiveldgegevens op basis van de algemene hoogte kaart Nederland (AHN.nl) Deze gegevens zijn gecombineerd in een model. Wat u ziet zijn de resultaten van deze berekening voor uw woonomgeving.

Hitte en droogte

Wat is hittestress?

Hittestress is de algemene term voor de hinder die mens, dier, wegen en bruggen ondervinden van voor onze land extreme temperaturen. Deze hoge temperaturen zijn het gevolg van de opwarming van de aarde zoals deze zich in de afgelopen tientallen jaren heeft ontwikkeld.  Dit effect wordt in de stad versterkt door de verstening van straten, pleinen en uw eigen tuin.

Wat betekenen de kleuren blauw, groen en oranje?

In de klimaatatlas wordt met rode, oranje en groene vlekken aangegeven waar hitte leidt tot overlast. Het is namelijk niet zo dat hitte overal tot overlast leidt. Met de gevoelstemperatuur doen we een inschatting waar in het openbare gebied overlast kan optreden (rood), en waar het juist lekker koel blijft (groen).

Rondom mijn huis is het rood. Wat betekent dat?

Dit betekent dat de directe omgeving rondom uw huis mogelijk extra opwarmt in de zomer. Het zegt echter niets over de hitte in uw huis. Mogelijk is uw huis goed geïsoleerd waardoor de hitte in huis meevalt. Maar misschien ook wel langer vasthoudt.

Is mijn regio of omgeving gevoelig voor droogte?

De droogtegevoeligheid van een regio of omgeving hangt sterk af van het bodemtype. Woont u op hoge zandgronden dan is de kans dat u te maken krijgt met droogte in uw tuin of omgeving groter dan wanneer u laag op veen- of kleigronden woont.

Krijg ik of mijn omgeving te maken met bodemdaling door droogte?

In droge zomers dalen de grondwaterstanden. In gebieden met veen kan dit voor extra veenoxidatie zorgen waardoor de grond daalt. In zandgronden speelt dit niet.

klimaatadaptatie

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie betekent letterlijk aanpassing aan het veranderende weer, zowel u als in de toekomst. Met klimaatadaptatie worden de acties bedoeld om de samenleving te beschermen tegen de kwetsbaarheden van klimaatverandering of de kansen van klimaatverandering te benutten.

Wat doet de gemeente aan klimaatadaptatie?

De gemeenten nemen allerlei maatregelen om de openbare ruimte toekomstbestendig in te richten met het oog op de verwachte weersverandering. Denk hierbij aan de aanleg van wadi’s om water op te vangen, meer groen aanplanten in een versteende omgeving, gescheiden rioolstelsel aanleggen indien mogelijk of regenpijpen afkoppelen van de riolering.

Met behulp van de klimaatatlas is inzichtelijk gemaakt waar zich mogelijke risico’s bevinden van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. De volgende stap is om samen te verkennen welke maatregelen noodzakelijk zijn en wie welke maatregelen kan nemen om de risico’s te beperken.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent