Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Pragmatisch samenwerken aan goed wonen

Pragmatisch samenwerken aan goed wonen

Klimaatadaptatie is ook voor woningcorporaties geen vraagteken meer. Dat blijkt uit de klimaatdialoog die in december 2021 is gevoerd tussen de samenwerkende gemeenten en woningcorporaties in onze regio. Extreem weer beïnvloedt de leefbaarheid in de woning, de kwaliteit van de woonomgeving en de waarde van vastgoed. Om de regio Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel (het werkgebied van Samenwerking Noordelijke Vechtstromen) klimaatbestendig te maken, is de inzet van corporaties onmisbaar.

Bij Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen zijn betrokken: Gemeenten Borger Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen, en waterschap Vechtstromen en WMD Drinkwater.

Klimaatdialoog met woningcorporaties

De woningcorporaties Domesta, Lefier, Vechtdal Wonen en Woonservice Drenthe zijn allemaal actief in onze regio en zaten aan de online dialoogtafel. Het doel van het gesprek was om inzichtelijk te maken waar de effecten van klimaatverandering - hitte, droogte en wateroverlast - zich voordoen in en rond de woningen van de corporaties en waar dit leidt tot knelpunten en kansen. Ook is gesproken over oplossingsrichtingen. Conclusie: de sleutel zit in samenwerking en bewustwording. Én de partners van Samenwerking Noordelijke Vechtstromen kunnen hier een regierol in vervullen.

Prestatieafspraken over klimaatadaptatie

Landelijk zijn meerdere corporaties al bezig met klimaatadaptatie. Zo worden er al prestatieafspraken gemaakt over klimaatadaptatie. Afkoppelen van hemelwater is bijvoorbeeld standaard en plannen rond klimaatadaptatie en warmtetransitie worden steeds meer op elkaar afgestemd. Ook in onze regio maken gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken, maar nog niet over maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Het binnenklimaat van woningen verbeteren om hittestress te beperken staat dan ook hoog op de agenda. Daarbij wordt aangetekend dat de oplossing deels ook in de openbare ruimte ligt. Meer groen en minder verharding rondom de woningen zou een goede stap voorwaarts zijn. De corporaties benadrukken hiervoor het belang van samenwerking met gemeenten. Bewustwording is de eerste stap. En dat begint bij kinderen. Een mooi initiatief is een educatieprogramma waarbij kinderen de wijk in gingen met sjablonen en spuitkrijt om aan te geven waar het in hun ogen niet klimaatrobuust is.

Hoe nu verder?

Bestuurders pleiten voor een pragmatische insteek. De grote winst is te boeken in concrete projecten. De bestuurders van Samenwerking Noordelijke Vechtstromen hebben uitgesproken dat ze samen bouwstenen willen definiëren als basis voor de ingrepen die corporaties kunnen doen. Ook is de intentie om plannen nauwer op elkaar af te stemmen. Bovendien kunnen we van elkaar leren door goede voorbeelden en ervaringen te delen.

De eerste vervolgactie in dit kader is het hittecongres dat in de zomer van 2022 wordt gehouden. Wie de rekening moet betalen? Dat is nog een uitdaging. Want ook de corporaties kampen met tekorten. Kosten kunnen niet altijd doorberekend worden aan huurders. Dat maakt de noodzaak om maatregelen slim te combineren alleen maar groter. SNV neemt graag de regierol op zich om een vervolg te geven aan deze boeiende klimaatdialoog.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent